ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร (น้ำและน้ำแข็ง) และตรวสุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารด้วยชุดทดสอบสารปนเปื้อนเบื้องต้น

Scroll to Top