ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

1. งานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการะดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลปากพลี  ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

2. งานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง  โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

รายละเอียดดังแนบ

ประกาศเผยแพร่แผน

Scroll to Top