ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า  500 mA แบบแขวนเพดาน
จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง ในวงเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,700,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ไฟล์ดาวน์โหลด

Scroll to Top