ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ฯ

ประกาศประกวดราคาซื้อฯ และประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกาศจังหวัดนครนายก
เรื่อง เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร
จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง ในวงเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,340,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ไฟล์ดาวน์โหลด

Scroll to Top