ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,882,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

Scroll to Top