ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคา ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด         เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

Scroll to Top