ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA  แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง   ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่  บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

Scroll to Top