ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (งบเงินกู้ 65)

ตามประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น
๑. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (๔๒.๒๗.๑๗.๐๐ ) จำนวน ๙ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไพ ออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒.  เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก (๔๒.๑๘.๑๙.๐๔ ) จำนวน ๕ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไพ ออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗๔๓,๕๐๐.๐๐ บาท  (เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓.  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง (๔๒.๒๗.๒๑.๐๑ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไพ ออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท  (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔.  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน เคลื่อนย้ายได้ (๔๒.๑๙.๒๔.๐๑ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไพ ออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

Scroll to Top