รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2567

รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2566

https://www.cpird.in.th/

จำนวน 5 ทุน ดังนี้
  1. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน   รพ.นครนายก และ รพ.บ้านนา
  2. สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   รพ.นครนายก
  3. สาขาศัลยศาสตร์   รพ.นครนายก
  4. สาขาอายุรศาสตร์    รพ.นครนายก

 

 

Scroll to Top