ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบเลขที่ ๕๔๑๙ และเพิ่มเติมฐานรากพื้นที่ต่างระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเพิ่ม ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

แบบเปิดเผยราคากลาง

บัญชีรายการวัสดุก่อสร้าง ปร.๔ ปร.๕ ปร.๖

แบบฟอร์มเปิดเผยข้อมูล

Scroll to Top