เผยแพร่แก้ไขเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2-4

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป พิจารณาแล้ว เพื่อให้มีวัสดุส่วนกลางที่ใช้สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของกลุ่มงาน/งานต่างๆ ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกเพียงพอต่อการใช้งาน และการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เห็นควรปรับแผน     การจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับไตรมาสที่ 2-4 รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

ปรับแผนจัดซื้อวัสดุ ไตรมาสที่ 2-4

Scroll to Top