ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 หลัง            รายละเอียดดังแนบ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รพ.ปากพลี

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รพ.ปากพลี

แบบ บก.01

แบบ ปร.4,ปร.5ก และ ปร.6

ร่างขอบเขตงานจ้าง รพ.ปากพลี

รายการประกอบแบบและงวดงาน-งวดเงิน

Scroll to Top