ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามบันทึกข้อความที่ นย 0032.001.5/802 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ งานพัสดุ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุ เพื่อให้มีพัสดุสนับสนุนกลุ่มงาน/งานต่างๆ ในสำนักงานฯ โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 นั้น

จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ตกลงทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ตามสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 139/2565 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 กับบริษัท เดอะ โปรเจควัน จำกัด จำนวนเงิน 455,400.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจากเงินนอกงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

                          กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ตรวจสอบแล้ว รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คือเครื่องปริ้นเตอร์ ที่ดำเนินการจัดซื้อเพื่อทดแทนและจัดซื้อเพิ่มเติมตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวนั้น ยังไม่มีหมึกสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องปริ้นเตอร์ดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้ไม่ได้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อไว้ จึงได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ดังกล่าว  รายละเอียดดังแนบ

ปรับแผนจัดซื้อ

Scroll to Top