ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2567

กองบรรณาธิการ Download

บรรณาธิการแถลง download

สารบัญ Download

                             บทความ◊

          1. การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบที่มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง ร่วมกับเลือดออก ในเยื่อหุ้มปอด : กรณีศึกษา  โดยคุณกานต์พิชชา พุทธปัญญา
         2. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ทางหลอดเลือดดำ ร่วมกับภาวะการหายใจล้มเหลว  โดยคุณณัฐวดี คุ้มชนะ
         3. การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ให้ยาละลายลิ่มเลือด : กรณีศึกษา  โดยคุณอัญชลี ใจยงค์
         4. การพัฒนาศักยภาพของ อสม. ในการประเมินหาความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ของประชาชน ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยคุณฐาปกรณ์ พรประภาศักดิ์
         5. การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการกำเริบจากการเสพสารเสพติดประเภทยาบ้า/ กัญชา และมีภาวะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) โดยคุณจุฑามาส โพธิ์หลำ
         6. การพยาบาลและให้คำปรึกษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะปอดอักเสบจากเชื้อ Pneumocystis carinii pneumonia  โดยคุณกฤษณา เนียมนิล
         7. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผลกระจกตาติดเชื้อ : กรณีศึกษา  โดยคุณจรัสศรี ศรีสมาน
         8. การพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ : กรณีศึกษา โดยคุณหทัยชนก ประทีปจินดา   
         9. การพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยคุณสุภาพ ศรธรรมลี
         10. การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ร่วมกับภาวะแทรกซ้อนหลายระบบ  โดยคุณวนิดา แซ่เฮง
         11. การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรงร่วมกับ ภาวะแทรกซ้อน : กรณีศึกษา 2 ราย โดยคุณจิราภรณ์ โพธิ์กาศ
         12. คุณภาพชีวิต ความผูกพันองค์กร ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยคุณนิรุตติ์ น้อยเมือง
         13. การพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีโรคประจำตัวธาลัสซีเมีย โดยคุณอรพินท์ ศิริ
         14. กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะแทรกซ้อนที่บ้าน โดยคุณมัทนา คัชชาพงษ์
         15. การพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดนครนายก โดยคุณจุฬาลักษณ์ บุญมีรัตนโยธิน
Scroll to Top